MediUms stormöte

I oktober kommer ett stormöte att hållas i kårföreningen. Alla medlemmar är välkomna, även de som inte sitter i styrelsen och det är en chans att ställa frågor om MediUms arbete och komma med förslag på saker vi kan göra för våra medlemmar.  Håll utkik på Facebook för information om datum, tid och plats. 

På stormötet ska följande frågor behandlas, enligt MediUms stadgar:

 • val av mötesordförande
 • val av mötessekreterare
 • val av två (2) justeringspersoner
 • fastställande av föredragningslistan
 • frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt
 • godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • godkännande av balans och resultaträkning för föregående verksamhetsår.
 • revisorns revisionsberättelse
 • om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året
 • frågor till styrelsen från medlemmar
 • motioner av medlemmar
 • propositioner från styrelsen
 • val av valberedning